Τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) είναι απόλυτα ασφαλή. Τα γνωρίζει αποκλειστικά και μόνο το σχολείο, προκειμένου να ανοίξει το account (λογαριασμό χρήστη) για κάθε γονέα.